0 0911.491.218

Sản phẩm hiệu Makita

Máy điện cơ

19.300.000 VND

15.300.000 VND

-21%

18.800.000 VND

15.800.000 VND

-16%

5.900.000 VND

5.600.000 VND

-5%

4.620.000 VND

3.620.000 VND

-22%

15.774.000 VND

13.674.000 VND

-13%

6.920.000 VND

6.220.000 VND

-10%

9.530.000 VND

8.530.000 VND

-10%

6.700.000 VND

5.700.000 VND

-15%

6.120.000 VND

5.120.000 VND

-16%

7.230.000 VND

6.230.000 VND

-14%

6.000.000 VND

5.000.000 VND

-17%

24.200.000 VND

14.200.000 VND

-41%

5.730.000 VND

Liên hệ

6.900.000 VND

6.300.000 VND

-9%

14.500.000 VND

13.500.000 VND

-7%

Máy nông nghiệp

15.230.000 VND

10.230.000 VND

-33%

22.400.000 VND

17.990.000 VND

-20%

21.290.000 VND

18.290.000 VND

-14%

14.500.000 VND

12.600.000 VND

-13%

3.200.000 VND

2.900.000 VND

-9%

130.700.000 VND

11.700.000 VND

-91%